Sweet potato gnocchi with tomato sauce

Sweet potato gnocchi with tomato sauce

Sweet potato gnocchi with tomato sauce

Ingredients

Sweet potato gnocchi

To serve